Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Reklamacje i zwroty

Odpowiedzialność za wady

 1. Warunki gwarancji na Towary określają producenci towarów lub inni gwaranci w dołączanych do towaru dokumentach gwarancyjnych. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na właściwym dokumencie gwarancyjnym.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

Wady towarów (reklamacje) można składać między innymi z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.sklep.lemarpol.pl lub w formie pisemnej na adres: 32-640 Zator ul. St. Staszica 21.

 1. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:

a)      nr faktury wystawionej w odniesieniu do towaru, którego dotyczy reklamacja.

b)      opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła.

c)      czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji

- przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. ,Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy pod adresem: 32-640 Zator ul. St. Staszica 21.

 

§7

Konsumenckie prawo odstąpienia

 1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.
 2. W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej z rzeczy lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 3. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.
 4. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Klienta jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta w trybie opisanym w niniejszym paragrafie:

 

a)      Klient powinien odesłać Sprzedawcy Towar na adres 32-640 Zator, ul. St. Staszica 21 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.

 

b)      Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta.

Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klienta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym umów:

a)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e)      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

 

 

 

....................................., dnia .....................................

 

LEMARPOL WÓZKI WIDŁOWE

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 1. Stanisława Staszica 21/1

32-640 Zator

KRS: 0000038980

NIP: 676-001-67-83

email: sklep@manitou.pl

tel.: +48 33 875 29 03

 

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):             ..........................................................................

 

Adres konsumenta (-ów)                                ..........................................................................

 

Numer zamówienia:                                       ..........................................................................

 

Numer faktury:                                               ..........................................................................

 

 

Reklamacja towaru przez Konsumenta

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu .................................. produkt: .............................................................................................................................................................. jest wadliwy.

 

Wada polega na: .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

 

Wada została stwierdzona w dniu ..................................................... .

 

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 z późń.zm.) (dalej jako: „upk”):

 

 1. □ żądam nieodpłatnej naprawy towaru (art. 43d ust. 1 upk)
 2. □ żądam wymiany towaru na wolny od wad (art. 43d ust. 1 upk)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. □ żądam obniżenia ceny towaru o kwotę ..................................... (słownie: ................................................) zł.
 2. □ odstępuję od umowy,

 

Wyłącznie w przypadku zaznaczenia pkt. 3 albo pkt. 4 wyjaśniam, że z uprawnienia do obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy korzystam ponieważ:

□ Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 upk;

□ Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 upk;

□ brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

□ brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d upk;

□ z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 

 

 

(O ile dotyczy) Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ............................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres.

 

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą oraz nabyłeś produkt w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z Twoją działalnością gospodarczą, zaznacz właściwą odpowiedź:

◯ Oświadczam, że umowa sprzedaży NIE MA dla mnie charakteru zawodowego, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.

◯ Oświadczam, że umowa sprzedaży MA dla mnie charakter zawodowy, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.

 

 

 

Z poważaniem .....................................

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl