Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu internetowego

 

Regulamin sklepu

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, w tym dokonywania zakupów w Sklepie.
 2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
 3. a) Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 4. b) Klient - osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 5. c) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).
 6. d) Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu (w tym: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień, dane preferencjach Klienta dotyczących wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień)
 7. e) Regulamin - niniejszy regulamin.
 8. f) Sklep lub sklep internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem: manitou-czesci.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom;
 9. g) Sprzedawca - LEMARPOL - WÓZKI WIDŁOWE SP. Z O.O. z siedzibą w Zatorze, przy ul. Stanisława Staszica 21/1, 32-640 Zator, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000038980, posiadająca nr NIP: 676-001-67-83 i nr REGON: 001309700, której kapitał zakładowy wynosi 1.191.000,00 zł (dalej jako: „Sprzedawca”)., Tel: 33 875 29 03 mail: sklep@manitou-czesci.pl
 10. h) Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, U. z 2019 r. poz. 134).
  i) Towary – towary (rzeczy) dostępne za pośrednictwem Sklepu.
 11. j) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 12. k) Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 13. l) Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

ł) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 2. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 3. Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto (po doliczeniu ew. ceł, podatku VAT i innych podatków). Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności -, o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia), zgodnie z §3 ust. 1 i 2.
 4. Właściciel sklepu internetowego prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet przez stronę www.manitou-czesci.pl. Przyjmuje również zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.
 5. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający jego pozyskanie przez Klienta, odtworzenie i utrwalanie jego treści.

 • 2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Przedsiębiorca nie zapewnia, że publikowane opinie na temat Towarów pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.

 

 

 

 

 • 3 Rejestracja konta

 

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, Klienci zobowiązani są do założenia odpowiedniego Konta.
 2. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez:
 3. a) wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu (formularz wyświetli się po wyborze odpowiedniej podstrony Sklepu lub w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym co najmniej wypełnienie pól oznaczonych jako obligatoryjne. Są to: imię i nazwisko lub firma, adres, adres wysyłki (jeżeli jest inny), adres poczty elektronicznej, numer telefoniczny, a w przypadku zgłoszenia potrzeby otrzymywania faktur VAT – także dane do faktury (w tym zwłaszcza nr NIP),
 4. b) zaakceptowanie treści Regulaminu, w tym „polityki prywatności i plików cookie”. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość potwierdzająca założenie Konta. W razie problemów z odebraniem ww. widomości prosimy o sprawdzenie folderu SPAM-u skrzynki pocztowej.
 5. Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres mailowy: www.sklep.lemarpol.pl/.
 6. Klient może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z funkcjonalności Sklepu, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu email podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła na odpowiedniej podstronie Sklepu. Klient zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy i nie dopuszczania innych osób do korzystania ze swego Konta.
 7. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
 8. a) Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 9. b) Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,

W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.

 1. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

 

 • 4 Usługi

 

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 4. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza ,,Zapytaj o produkt’’ wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom możliwość zapytania o Towar jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.
 5. Klient posiadający Konto, po zalogowaniu się do niego,  ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 6. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 7. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
 8. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.
 9. W przypadku Towarów, które są dostępne na zamówienie, Klient ma możliwość otrzymania powiadomienia, gdy Towar będzie już dostępny, za pośrednictwem Usługi ,,Produkt na zamówienie’’. Świadczenie Usługi jest możliwe poprzez wskazanie adresu e-mail, na który wysłane ma zostać powiadomienie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zaznaczeniu opcji powiadomienia o dostępności Towaru, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą kliknięcia przycisku ,,Wyślij”.
 10. Klient ma możliwość dodania Towarów do listy ,,Do schowka’’. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu Towarów do listy ,,Do schowka’’ jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Towarów z listy bądź zakończenia sesji przeglądarki przez Klienta.
 11. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 12. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 13. W odniesieniu do Usług, akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraźnie żąda aby świadczenie Usług rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, a Klient przyjmuje do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwila jej pełnego wykonania przez Sprzedawcę.
 14. W ramach Sklepu Internetowego Towary, Usługi lub treści cyfrowe oferuje wyłącznie Sprzedawca. Osoby trzecie nie prowadzą sprzedaży Towarów w ramach Sklepu Internetowego.
 15. Sprzedawca nie przyznaje określonej widoczności Towarom ani nie nadaje określonej wagi wynikom wyszukiwania w wyszukiwarce Towarów udostępnionej w ramach Sklepu Internetowego. Sprzedawca udostępnia jedynie funkcję „sortowania” oraz „filtrowania” wyników wyszukiwania, a Klient może samodzielnie zdecydować o wyborze parametrów sortowania lub filtrowania wyników wyszukiwania wedle własnych preferencji.

 

 • 5 Składanie zamówień

 1. 1. Klient może za pośrednictwem Sklepu dokonywać zakupu Towarów. W tym celu Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Sklepu.
 2. 2. Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:
 3. a) określić sposób dostawy i płatności, a także potwierdzić adres dostawy i całkowitą cenę Towarów (obejmującą też podatek VAT, ewentualne cło oraz koszty dostawy i dokonania płatności – jeśli występują).
 4. b) potwierdzić dane zgromadzone w Koncie, a w przypadku Klientów niezalogowanych – podać dane określone w §2 ust. 1 powyżej oraz zaakceptować treść Regulaminu, w tym „polityki prywatności i plików cookie” (lub zalogować się).
 5. c) kliknąć „zamawiam i płacę”.
 6. 3. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd. (zob. ust. 2 lit. a powyżej).
 7. 4. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 3, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca pisemne potwierdzenie warunków złożonej oferty (zamówienia).
 8. Do zawarcia umowy sprzedaży wybranego Towaru(ów) między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) - w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany przez Klienta. Wiadomość ta powinna zawierać kopię niniejszego regulaminu w wersji zaakceptowanej przez Klienta i wiążącej dla danego zamówienia, a także informacje oznaczone w ust. 2 lit. a powyżej.
 9. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w ust. 4, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia).

 • 6 Zapłata

 1. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:
 • płatność „za pobraniem”
 • przelew bankowy
 • gotówka (w przypadku odbioru osobistego)
 • przedpłata na konto
 1. Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia. Możliwość wyboru niektórych sposobów zapłaty może być uzależniona od wybranego sposobu dostawy.
  3. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.
 2. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca wystawia Klientowi odpowiednią fakturę VAT lub paragon (zgodnie z wyborem Klienta) i załącza ów dokument do Towaru.
  5. W przypadku płatności przelewem bankowym, zaplata powinna być dokonana przed dostawą Towarów, a w przypadku płatności „za pobraniem” – z chwilą dostawy Towarów. Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 38 1090 1838 0000 0001 3092 8619

Dane do przelewów (przedpłata na konto):

LEMARPOL - WÓZKI WIDŁOWE SP. Z O.O. ul. Stanisława Staszica 21/1, 32-640 Zator, NIP: 676-001-67-83,

Nr konta bankowego: Konto w PLN : 38 1090 1838 0000 0001 3092 8619

w tytule przelewu prosimy wpisać: nr zamówienia


 • 7 Realizacja zamówienia i dostawa Towarów

 1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem (w przypadku płatności „za pobraniem”) lub niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym (w przypadku płatności przelewem bankowym).
 2. Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia. Możliwe sposoby dostawy to:
 • wysyłka kurierem GLS POLAND;
 • odbiór osobisty w 32-640 Zator ul. Staszica 21;
 1. Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy oraz wybranego sposobu płatności (przy płatności za pobraniem koszt dostawy jest wyższy).
 2. Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3.
 3. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę. Sprzedawca zobowiązuje się, że przekaże Towary dostawcy w terminie 1 -3 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji bądź zaksięgowania wpłaty. Czas, w którym Towary wydane zostaną Klientowi przez dostawcę, uzależniony jest natomiast od wybranego sposobu dostawy – i wynosi:

1-2 dni robocze – w przypadku wysyłki kurierem GLS.

Klient informowany jest o przekazaniu Towaru do wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 5 powyżej, Sprzedawca może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu otrzymania Towaru. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta. Adres, na który towar ma być wysłany, powinien znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie realizuje dostaw poza ten obszar.


 • 8 Konsumenckie prawo odstąpienia

 1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.
 2. W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej z rzeczy lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 3. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.
 4. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Klienta jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta w trybie opisanym w niniejszym paragrafie:
 6. a) Klient powinien odesłać Sprzedawcy Towar na adres 32-640 Zator, ul. St. Staszica 21 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.
 7. b) Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta.
 8. Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klienta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

2)w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)  w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5)  w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)  w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

9)w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)  o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta;

14)  oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

 

 • 9 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 

 1. Regulacje i postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą tylko i wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie Towary. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi. Z chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego Towaru przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem także wszystkie korzyści i ciężary z towarem związane. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go Klientowi.
 5. Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy Towaru. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 8. Wszelkie spory między Sklepem, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 • 10 Reklamacje dotyczące Towarów

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia z Umową sprzedaży na zasadach ogólnych wskazanych w paragrafie 11 Regulaminu, na zasadach wskazanych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta oraz w art., 471 i n. Kodeksu Cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści i szkód pośrednich jest wyłączona.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta nie będącego Konsumentem jest ograniczona w każdym przypadku, bez względu na podstawę prawną odpowiedzialności, do kwoty stanowiącej równowartość zakupionego Towaru.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem na zasadach wskazanych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą na zasadach wskazanych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego.
 6. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres LEMARPOL WÓZKI WIDŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Stanisława Staszica 21/1, 32-640 Zator, na adres poczty elektronicznej: manitou-czesci.pl
 7. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 6.
 8. Wady towarów (reklamacje) można składać między innymi z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie manitou-czesci.pl lub w formie pisemnej na adres: 32-640 Zator, ul. St. Staszica 21.
 9. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
  a) nr faktury wystawionej w odniesieniu do towaru, którego dotyczy reklamacja.
 10. b) opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła.
 11. c) czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji

- przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji., Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 2. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

 

 • 11. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 • 13 Dane osobowe
 1. Poprzez rejestrację Konta lub dokonanie zamówienia zgodnie z §2 i §3, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu zamówienia, celem wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta, podanych zgodnie z niniejszym regulaminem jest Sprzedawca – którego szczegółowe dane podano w §1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z dnia 30 sierpnia 2019 r., (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, dalej: uodo) lub niniejszego regulaminu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza w jej art. 24 oraz art. 32-35 uodo, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
  5. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.
 5. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepisu prawa.

 

 • 10 Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu

 1. Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z dnia 13 grudnia 2018 r., (Dz.U. z 2019 r. poz. 123):
 2. a) udostępnianie zawartości Sklepu
 3. b) zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.
  3. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 5. Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym - w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści.
  5. Klient zobowiązuje się do
 6. a) niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 7. b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 8. c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy,
  W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: sklep@manitou-czesci.pl. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.

 

 • 11 Zmiany regulaminu

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:
  a) Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie.
 2. b) Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy najbliższym logowaniu.
 3. Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w §9 niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym - z zastrzeżeniem §10 ust. 3 poniżej.
 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia - które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

 • 12 Postanowienia końcowe

 

 1. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.

2 W przypadku Klientów, będących Konsumentami, których miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem Danii), ale poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ust. 1 stosuje się takim zakresie, w jakim nie wyłącza zastosowania przepisów obowiązujących w państwie stałego pobytu Konsumenta, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zob. art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych [Rzym I, Dz.U.UE.L.2008.177.6]).

 

Polityka prywatności

Założenie konta w sklepie internetowym na stronie manitou-czesci.pl lub złożenie zamówienia na stronie manitou-czesci.pl bądź telefonicznie jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszej polityki prywatności.


Dane osobowe


Administratorem danych osobowych Klienta jest Lemarpol – Wózki Widłowe sp. z o.o. z siedzibą w Zatorze, ul. Stanisława Staszica 21/1, 32-640 Zator, wpisana przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000038980, NIP: 6760016783, Regon: 001309700, wysokość kapitału zakładowego: 1.191.000,00 zł.

Klienci mogą nawiązać kontakt Administratorem Bezpieczeństwa (AB), wyznaczonym przez Lemarpol – Wózki Widłowe sp. z o.o., za pośrednictwem nr tel. 338752903 lub poczty elektronicznej sklep@manitou-czesci.pl

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Lemarpol – Wózki Widłowe sp. z o.o. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO) - przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.


Lemarpol – Wózki Widłowe sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

 

 1. a) wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

 1. b) wykonania ciążących na Lemarpol – Wózki Widłowe sp. z o.o. obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 2. c) promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Lemarpol – Wózki Widłowe sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


W granicach wskazanych powyżej - Lemarpol – Wózki Widłowe sp. z o.o. może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Klientowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Klienta – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływa, Lemarpol – Wózki Widłowe sp. z o.o. będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Lemarpol – Wózki Widłowe sp. z o.o. do wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

 

Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w przypadku, gdy Lemarpol – Wózki Widłowe sp. z o.o. będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.

 

Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.


W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Co to jest cookies?

 

Cookies - oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których korzystasz z naszych serwisów.


Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez nas, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez nas za pośrednictwem naszych serwisów.


Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez naszych partnerów, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.


Jak używamy plików cookie?


Wykorzystujemy typy plików cookies:

Cookies administratora - oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, za pośrednictwem Strony.

Cookies zewnętrzne - oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.


Cookies sesyjne - są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.


Cookies trwałe - są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.


Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.


Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.


Cookies administratora są wykorzystywane w następujących celach:

 • dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony;
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Strony dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • optymalizacji korzystania ze Strony przez Użytkownika;
 • dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony - w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony.


Cookies zewnętrzne są wykorzystywane w następujących celach:

prezentowania treści multimedialnych na Stronie, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube; zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com.


Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad polityki prywatności o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.

 

Jaka jest Twoja odpowiedzialność?

Odwiedzając naszą stronę stajesz się automatycznie jej Użytkownikiem.

Wszelkie treści znajdujące się na Stronie chronione są prawem autorskim lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone oraz mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


Jako Administrator nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem, chyba, że odpowiedzialność taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl